კერძო სამართლის ონლაინ ბაზა

გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის კონვენცია საქონლის საერთაშორისო ნასყიდობის შესახებ (1980) - CISG

გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის 1978წლის კონვენცია საზღვაო ტვირთზიდვის შესახებ

კონვენცია გზის მეშვეობით საქონლის საერთაშორისო გადაზიდვის ხელშეკრულების შესახებ და ხელმოწერის პროტოკოლი (შესრულებულია ჟენევაში 1956 წლის 19 მაისს)

1958 წლის ნიუ იორკის კონვენცია გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის კონვენცია უცხოური საარბიტრაჟო გადაწყვეტილებების ცნობისა და აღსრულების შესახებ

*ტექსტები წარმოადგენს დოკუმენტების არაოფიციალურ თარგმანს, რომელიც განხორციელდა ბიზნეს სამართლის ეროვნულ ცენტრის პროექტის - "საერთაშორისო კერძო სამართლის ქართულენოვანი ონლაინ ბაზის შექმნა", - ფარგლებში.

 

სხვა დოკუმენტები:

ICCA-ს სახელმძღვანელო 1958 წლის ნიუ-იორკის კონვენციის განმარტებაზე (გამოცემულია „კომერციული არბიტრაჟის საერთაშორისო საბჭოს“ მიერ, 2013)